header hoochsaet

van Hoochsaet naar Hoogzaad

van verleden naar heden

Geschiedenis van de hoffstede "de Hoochsaet"
Eerst twee foto's van het heden voordat we in het verleden duiken.
Hieronder ziet u links achter de bomen de plek waar hoffstede gestaan heeft.
Op deze foto is een gedeelte van het voormalige landgoed ‘de Hoge Zate’ te zien. Links achter de bomen heeft de hoffstede ‘de Hoochsaet’ gestaan en in de kerk op de achtergrond, rechts daarvan, ligt het graf van IJd Jacobsdr. Zij is de vrouw van onze oudste stamvader Jacob Allertss Hoochsaet. Heel bijzonder dat er een graf is van onze oudste stammoeder.
En hieronder hetzelfde beeld maar dan van boven.
Bij het rode merkteken met de letter A, heeft hoffstede "de Hoochsaet" gestaan. Huidig adres: Langereis 23.
Hofstede "de Hoochsaet"
In de Registers leenkamers uit 1499 wordt voor het eerst de naam van de boerderij "de Hooghsaet" vermeld en als eigenaar Jonckheer van Rietwijck als heer van Cabau. De boerderij met landen was groot in verponde 14 morgen en 353 roeden. In hetzelfde register staat ook het volgende: "Den 29e juli 1622 tot Hoochwoude op dit land geweest, en is een groot huis, daer IJedt Jacobs. weduwe van Jacob Allerts. tegenwoordigh in woont, ende heeft daer over de veertigh jaeren gewoont. Deze hoffstede werd genaempd de Hooghsaet ende is groot omtrent 14 mergen seer goet landt, en gelt sjaers bij de ses hondert guldens, laeijt aen de Langeraeijs bij de bregge, daer met over raeijd nae Nierop, aldaer dat Jacob Tewis eenige jaeren overleden is, en de zijn neeft, den Heere van Cabauw, de schoonzoon van Jan van Sonnevelt daer possesseur van is". De hoffstede was heel groot en had waarschijnlijk drie schoorstenen. De brug waarover hier gesproken wordt ligt tegenover de hoffstede over de Langerijs. De weg die naar Nierop (Nieuwe Niedorp) gaat is de Oudeweg.

Op de foto hierboven is de nieuwe brug zichtbaar die in de jaren 1950 geopend is, om via de Oudeweg naar Nieuwe Niedorp te komen. Op de achtergrond is een boerderij zichtbaar waar vroeger hofstede de Hoochsaet gestaan heeft.